Coaching

Istota coachingu

Sensem i istotą coachingu jest wsparcie klienta w zbudowaniu drogi prowadzącej do pożądanego przez niego stanu oraz wyłonieniu zasobów niezbędnych do jej zrealizowania a także rozwinięcie optymalnych strategii służących zmierzaniu do celu. Coaching jest świetnym narzędziem rozwoju klienta w obszarze, który on sam zdefiniuje. Coach pozostaje w tle, podąża za klientem, towarzyszy mu i pomaga rozwijać jego talent, zdolności, umiejętności, wspiera i pomaga odkryć jego skuteczne strategie postępowania. Efektem dobrej pracy coacha jest sukces i zadowolenie coachowanego. Coach wierzy w możliwości osoby, z która pracuje bardziej niż ona sama, ponieważ precyzyjnie rozpoznaje:

  • styl, strukturę myślenia, wzorce językowe oraz metaprogramy innych zyskując możliwość komunikowania się typu wygrana/ wygrana
  • ograniczające przekonania i wartości w celu zamiany ich na bardziej atrakcyjne i wzmacniające i wprowadzenia ich w życie
  • mocne strony, potencjał i wrodzone talenty drugiego człowieka potrafiąc angażować je w procesie podążania do celu
  • nieskuteczne strategie i zachowania, zachęcając i inspirując do ich transformacji

Wybrane metody pracy coachów PSCiR

Myślenie systemowe
Nowoczesny, zapoczątkowany w końcu lat 70-tych w jednej z najlepszych szkół zarządzania na świecie Massachusetts Institiute of Technology (MIT) styl myślenia i działania w biznesie. Myślenie systemowe zamiast tradycyjnego postrzegania rozwiązań w kategoriach „przyczyna-skutek” proponuje szukanie tego punktu, w którym przyłożenie najmniejszego wysiłku powoduje jak największe zmiany w całym systemie (tzw. zasada dźwigni). Jako system może być traktowana organizacja, środowisko lub np. zestaw przekonań (świadomych i nieświadomych) konkretnego człowieka.

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP)
Znakomita metoda modelowania ludzkich zachowań, która oferuje konkretne i bardzo skuteczne narzędzia do zmiany zachowań ludzkich, zaobserwowania i ewentualnego skorygowania swoich strategii działania, podejmowania decyzji, formułowania celów itp.

Styl prowokatywny
Metoda pytań prowokatywnych Franka Farelly’ego bardzo skutecznie zmienia perspektywę i wytrąca ludzi z zastanego sposobu widzenia.