Czym jest Coaching

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny to współpraca prowadząca do

 • wyłonienia celu, który satysfakcjonuje osobę korzystającą ze wsparcia cioacha,
 • stworzenia planu prowadzącego do jego osiągnięcia oraz
 • do rozwinięcia takich strategii myślenia i postępowania, by jego osiągnięcie przebiegało w zgodzie z pragnieniami, możliwościami, talentami i wewnętrzną motywacją osoby coachowanej.

Coaching to zazwyczaj seria spotakań, w czasie których rozmowa dotyczy celów klienta i sposobów ich realizacji. Po stronie coacha leży odpowiedzialność za utrzymywanie procesu wyłaniania celu i optymalnych dla coachowanego sposobów jego osiągnięcia, a po stronie osoby coachowanej – odpowiedzialność za wcielanie w życie spójnie podejmowanych decyzji realziowania kolejnych ćwiczeń, kroków, przedsięwzięć. Coach jako obserwator procesu myślenia, w tym strategii uczenia się, podejmowania decyzji, radzenia sobie z wyzwaniemi coachowanej osoby za pomocą głównie zadawania pytań prowadzi ją do odkrywania metod takiego organizowania danych i ich przetwarzania, by w optymalny dla niej sposób osiągać to, czego pragnie i co przyniesie pożądane efekty zarówno dla niej samej jaki i środowiska, w którym funkcjonuje.

Coaching grupowy

Coaching grupowy to zajęcia dla grupy ludzi, które są tak prowadzone, aby wszyscy uczestnicy przeszli proces:

 • indywidualnego wyłonienia pożądanego przez siebie celu,
 • odkrycia swoich zasobów (wspierających doświadczeń, skutecznych strategii…),
 • wzmocnienia elementów niezbędnych do skutecznej jego realizacji (rozwinięcie patrzenia z wielu perspektyw, stawanie się obserwatorem procesu miast jego uczestnikiem, badanie zysków i strat przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach: osobistej, zawodowej, rodzinnej, firmowej, społecznej, globalnej, wiara w siebie, umiejętność szukania zaplecza/wsparcia, zamiana przekonań ograniczających na wspierające…)
 • zaplanowania drogi do jego osiągnięcia
 • wyzanczenia mierników postępu oraz sygnałów zbaczania z drogi i sposobów powrotu do stanu zaangażowania w realizację celu

teamcoaching

Teamcoaching to zajęcia grupowe służące wypracowaniu przez grupę powiązanych wspólnym celem osób (najczęściej firmowym) do wyłonienia sposobu jego osiągnięcia. Tematami, które pojawiają się najczęściej to:

 • struktura grupy (struktura zarządzania, podział ról i zadań, doświadczenie jednostek…)
 • komunikacja (przepływ in formacji, sposoby porozumiewania się, określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób, informacja zwrotna…),
 • relacje (zasady współpracy, docenianie, nastawienie do drugiej osoby, układy, niepisane reguły interakcji…)
 • kompetencje (braki w wiedzy lub doświadczeniu, potrzeba wewnętrznego/zewnętrznego doradztwa,…)
 • miejsce grupy w systemie (niejasne zasady Firmy jako całości, nieadekwatność zadań do możliwości grupy, niespójność działań innych elementów Firmy z grups…).

 

W teamcoachingu źródłem rozwiązań są uczestnicy grupy jako specjaliści w dziedzinie, której dotyczy zadanie. Coach jest stymulatorem takiej organizacji interakcji, by prowadziła sprawnie do wyłonienia najważniejszych zagadnień i katalizatorem procesu poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz sposobów wcielenia ich w życie.