Oferta dla Firm

Coaching indywidualny:

 • biznesowy/zadaniowy – wspierający pracownika Firmy w realizowaniu należacych do niego zadań
 • managerski/zarządczy – wspierający managera w skutecznym prowadzeniu zespołu/działu w drodze do realizowania zadań
 • executive – skierowany do osób zarządzających Firmą w celu odkrywania kluczowych elementów wpływających na funkcjonowanie organizacji i znajdowania sposobów sprostania wyzwaniom

 

Studium Coacha Biznesu

Cykliczne zajęcia służące nabyciu przez uczestników praktycznej  wiedzy oraz umiejętności pozwalających działać jako coach w biznesie lub zarządzać ludźmi poprzez coaching. Uczestnicy poznają różnorodne techniki pracy z drugim człowiekiem pozwalające rozwijać jego wkład w funkcjonowanie Firmy w zgodzie z jego potencjałem, możliwościami rozwoju, wewnętrzną motywacją oraz spożytkować pomysły udoskonaleń podnoszących konkurencyjność rynkową Firmy.

Team coaching

Teamcoaching to zajęcia służące wypracowaniu przez grupę osób powiązanych wspólnym celem firmowym do wyłonienia sposobu jego osiągnięcia. Tematami, które pojawiają się najczęściej to:

 • struktura grupy (struktura zarządzania, podział ról i zadań, doświadczenie jednostek…)
 • komunikacja (przepływ in formacji, sposoby porozumiewania się, określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób, informacja zwrotna…),
 • relacje (zasady współpracy, docenianie, nastawienie do drugiej osoby, układy, niepisane reguły interakcji…)
 • kompetencje (braki w wiedzy lub doświadczeniu, potrzeba wewnętrznego/zewnętrznego doradztwa,…)
 • miejsce grupy w systemie (niejasne zasady Firmy jako całości, nieadekwatność zadań do możliwości grupy, niespójność działań innych elementów Firmy z grups…).

 

W teamcoachingu źródłem rozwiązań są uczestnicy grupy jako specjaliści w dziedzinie, której dotyczy zadanie. Coach jest stymulatorem takiej organizacji interakcji, by prowadziła sprawnie do wyłonienia najważniejszych zagadnień i katalizatorem procesu poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz sposobów wcielenia ich w życie.

Jak pracujemy?

Osoba/y odpowiedzialna/e za potencjał ludzki w Firmie zdiagnozowała/y zadanie lub „problem”.

Spotykamy się i wspólnie przyglądamy się sytuacji zadając pytania typu:

 • Co jest potrzebne w miejsce obecnego stanu?
 • Co dobrze funkcjonuje i może być bazą pożądanych zmian?
 • Po czym będzie można poznać, że cel został osiągnięty?
 • Jak to się będzie przejawiać na poziomie zachowań, procesu, wyników?
 • Jakie będą pierwsze oznaki zmiany w pożądanym kierunku?
 • Jakie będą dalsze sygnały, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku?
 • Kto odpowiada za rezultaty? Z kim można budować system rozwiązań, plan działań?
 • Kto współtworzy „problem”? Z kim można omówić tło „problemu”?
 • Które kluczowe osoby potrzebują odciążenia, zmiany zakresu obowiązków, „wsparcia”…?
 • Jakimi narzędziami dysponuje firma, by to osiągnąć, jakie ma w tej mierze doświadczenia?
 • Czego Firma potrzebuje jako wsparcia z zewnątrz?

Czasami dla lepszego zrozumienia sytuacji potrzebne jest przeprowadzenie licznych rozmów z osobami biorącymi udział w kształtowaniu rezultatów (managerami, szefami sprzedaży, osobami odpowiedzialnymi za kontakty między różnymi działami…), czasami przydatne okazuje się przeprowadzenie badania potrzeb, testów kompetencyjnych. Najważniejszym elementem budowania rozwiązania jest znalezienie punktu przyłożenia dźwigni, czyli miejsca, gdzie najmniejszym nakładem sił, środków i czasu można osiągnąć najbardziej pożądane rezultaty. Czyli diagnoza sytuacji.

I dopiero na podstawie tak zebranych informacji składamy propozycję działań, które mogą skutecznie doprowadzić Firmę do uzyskania założonych rezultatów.

Propozycja może zawierać :

 • szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i twardych,
 • team caoching nastawiony na grupowe wypracowanie planu działania prowadzącego do wspólnego celu
 • coaching indywidualny wybranych osób,
 • coaching grupowy kluczowych osób współtworzących rezultaty,
 • doradztwo w procesie zmian.

W propozycji pokazane jest wzajemne powiązanie proponowanych działań.

Firma, znając swój budżet przeznaczony na inwestycje w potencjał ludzki, decyduje, w jakim czasie i w jakim zakresie chce skorzystać z oferowanych usług. Bywa, że Firma wybiera z pakietu rozwiązań niektóre elementy odrzucając inne. Naszym zadaniem jest tak dopasować propozycję, by Firma zyskała maksimum korzyści.

Czasami ze stratą dla własnych interesów mówimy Firmie, że np. bez coachingu kluczowej osoby, cały program naprawczy rozbije się w proch, pieniądze zostaną utopione w szkoleniach a rezultatów nie będzie widać. I stawiamy np. warunek, że szkolenie ludzi podlegających managerowi musi być połączone z jego współudziałem w szkoleniu lub z coachingiem indywidualnym.

 

Osoby odpowiedzialne za rozwój Firmy szukają sposobu podniesienia jej efektywności.

Proces poszukiwania obszarów, w których można udoskonalić funkcjonowanie systemu, wymaga spojrzenia całościowego.

 • Analiza systemu przez ludzi „z zewnątrz”, wolnych od wewnętrznych opinii, partykularnych interesów, nawyków związanych z kulturą Firmy pozwala zobaczyć system w nowym świetle.
 • Burza mózgów zorganizowana z przedstawicielami różnych działów Firmy jest cennym narzędziem szukania pomysłów.
 • Odwołanie się do percepcji procesu produkcyjnego/usługowego szeregowych pracowników może wnieść niezwykłą ilość informacji godnych wzięcia pod uwagę.
 • Przegląd systemu motywacyjnego i porównanie go z potrzebami ludzi zatrudnionych w Firmie może wyłonić kolejny obszar możliwych oddziaływań.
 • Skorzystanie z opinii klientów Firmy, porównanie z konkurencją może dać impuls do nowego podejścia do zagadnienia.

Można powiedzieć, że analiza Firmy jako systemu jest podobna do badania funkcjonowania żywego organizmu. Możemy badać i oddziaływać na organizm na różnych poziomach.

Po pierwsze zajmujemy się głową – czy głowa wysyła sygnały do organizmu w skuteczny i zrozumiały sposób oraz czy głowa zbiera z „ciała” informacje na bieżąco – system zarządzania i szybkiego reagowania na zmiany.

Po drugie badamy czy wszystkie organy są ze sobą we wzajemnej równowadze i wzajemnie się wspierają – system komunikacji, współdziałania i poszanowania.

Po trzecie przyglądamy się, czy organy funkcjonują efektywnie – wydajność działów.

Po czwarte sprawdzamy stan „techniczny” organów (w tym głowy), potencjał adaptacyjny do zmian, zapasy, obciążenia, stopień przygotowania na kryzys… – stan działów, potencjał.

Mając obraz całości szukamy wspólnie z Firmą najskuteczniejszej strategii wprowadzania zmian zwiększających skuteczność a zarazem stabilizujących Firmę. Skupiamy się na obszarze, w którym stosowanie narzędzi miękkich jest pożądane i efektywne. Działania twarde, wizerunkowe, medialne pozostawiamy fachowcom.

Skontaktuj się z nami

Coaching: Monika Zubrzycka-Nowak
tel: +48 502 033 734
e-mail: coaching@pscir.org.pl

Formularz kontaktowy