Statut

I. NAZWA, STATUS PRAWNY

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju. W dalszych postanowieniach statutu zwane będzie Stowarzyszeniem

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa (prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dz.U. Nr.20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu

3. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa

4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach

II. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

1. Siedzibą Stowarzyszenia są Łomianki Dolne w województwie mazowieckim

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej. Na obszarze swojej działalności stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

III. CELE I SPOSOBY REALIZACJI

1. Celem działania Stowarzyszenia jest

 • propagowanie i rozwijanie idei coachingu,
 • utrzymywanie najwyższych standardów zawodu coacha,
 • szerzenie myśli humanistycznej, ekologicznej, zdrowotnej i społecznej opierającej się na holistycznej koncepcji człowieka,
 • pomaganie ludziom w realizowaniu się w rolach społecznych,
 • pomaganie ludziom w osiąganiu kompetencji zawodowych,
 • propagowanie edukacji,
 • wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • rozwój świadomości społecznej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 • kształcenie profesjonalnych coachów
 • prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego
 • definiowanie standardów coacha
 • prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych
 • doradztwo,
 • świadczenie usług: psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych, logopedycznych, lekarskich i innych mających na celu niesienie pomocy
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, społecznych i terapeutycznych,
 • prowadzenie badań,
 • sporządzanie raportów,
 • organizowanie zjazdów i konferencji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

3. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków :

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • uzyska pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

13. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia poprzez Zarząd:
  - z powodu działania niezgodnego ze statutem i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  - nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  - z powodu niepłacenia składek co najmniej 6 miesięcy,
  - na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 • Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie członków zwyczajne zwoływane jest raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd, z jego inicjatywy, na wniosek Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, po minimum 15 minutach, zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji walnego Zgromadzenia Członków należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

12. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.

13. Do kompetencji zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 • sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie władzy nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

14. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków ,
 • prawo do wystąpienia z wnioskiem o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie zmniejszenia władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje :

 • ze składek członkowskich,
 • z darowizn, spadków, zapisów
 • z dotacji i ofiarności publicznej
 • z działalności odpłatnej statutowej

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

VII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, po minimum 30 minutach, zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.