Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

„Kto zrozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania''
Arthur Bruhlmeier,Edukacja Humanistyczna

1. Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole
Odbiorca: Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół,
Cel: Poznanie prawa oświatowego w zakresie kształcenia cudzoziemców, zdobycie praktycznych umiejętności pisania programów.
Tematyka: Podstawy prawne kształcenia cudzoziemców, praktyczne porady pracy z cudzoziemcami: scenariusze zajęć, programy nauczania, przygotowanie do egzaminów i dalszych etapów kształcenia.
Czas: 3 godziny

2. Wielokulturowość w polskiej szkole
Odbiorca: Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół
Cel: Poznanie tematyki wielokulturowość i związanych z nią szans i problemów edukacyjnych
Tematyka: Kwestie kulturowe, religijne, etniczne i ich znaczenie w pracy pedagogicznej
Czas: 3 godziny

3. Aspekty prawne kształcenia cudzoziemców i reemigrantów
Odbiorca: Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół
Cel: Poznanie przepisów prawa oświatowego w kontekście zwiększającej się liczby uczniów – cudzoziemców i reemigrantów
Tematyka: Aktualne przepisy dotyczące przyjmowania , kształcenia, klasyfikacji i promowania uczniów – cudzoziemców i reemigrantów i umiejętność ich interpretacji
Czas: 3 godziny
Prowadzący: Joanna Grabska

4. Agresja w szkole – jak rozpoznawać, jak reagować, jak zapobiegać?
Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży są jednym z poważniejszych problemów, z jakimi mierzy się społeczność szkolna. Szkoła to organizm społeczny, w którym naturalnym zjawiskiem są konflikty, trudne emocje i doświadczenia interpersonalne. Jednym z zadań edukacji jest wspomaganie socjalizacji uczniów, także poprzez naukę radzenia sobie z nieuniknionymi w procesie życia problematycznymi sytuacjami w relacjach z otoczeniem – z konfliktami, z gniewem, koniecznością stawiania granic.

Z drugiej strony, agresja pomiędzy uczniami stwarza dla nich zagrożenie i niepokoi. Brak adekwatnej reakcji ze strony dorosłych powoduje, że może narastać, samowzmacniając się.

Jak rozpoznawać agresywne zachowania w różnych ich przejawach? Jak je rozumieć w kontekście funkcjonowania poszczególnych osób, klas, całej szkoły? Jak reagować na zauważane konkretne sytuacje? Jak zapobiegać narastaniu zjawiska w szkole? Jak dbać, by trudne sytuacje stawały się okazją do nauki nowych, konstruktywnych umiejętności?

Główny cel szkolenia:

• Rozwój kompetencji w zakresie adekwatnego reagowania na zagrożenia w środowisku szkolnym

Bloki tematyczne:

• Oblicza agresji – rozpoznawanie rodzajów zachowań agresywnych
• Uczeń doświadczający przemocy– jak rozpoznać objawy (indywidualne i grupowe)
• Wpływ agresji w środowisku szkolnym na funkcjonowanie ucznia (rozpoznawanie objawów)
• Optymalna reakcja – adekwatne działanie w sytuacji kryzysowej (jak rozmawiać, jak reagować, jak modelować konstruktywne zachowania)
• Zapobieganie nasilania się agresji w szkole – identyfikacja zagrożeń/zasobów środowiskowych, profilaktyka, modelowania konstruktywnych postaw

Korzyści dla uczestników Szkolenia:

• Pogłębienie wiedzy psychologicznej i umiejętności niezbędnych w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą.
• Wzrost poczucia kompetencji w adekwatnym reagowaniu na zagrażające zjawiska.
• Zwiększenie umiejętności budowania konstruktywnych relacji Nauczyciel-Uczeń.
• Wzrost umiejętności pracy zespołowej, wykorzystywania zasobów w reagowaniu na trudne sytuacje.

Szkolenie przeznaczone dla: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne