Zapobieganie agresji

Agresja w szkole – jak rozpoznawać, jak reagować, jak zapobiegać?
Warsztat rozszerzony – jednodniowy

Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży są jednym z poważniejszych problemów, z jakimi mierzy się społeczność szkolna. Szkoła to organizm społeczny, w którym naturalnym zjawiskiem są konflikty, trudne emocje i doświadczenia interpersonalne. Jednym z zadań edukacji jest wspomaganie socjalizacji uczniów, także poprzez naukę radzenia sobie z nieuniknionymi w procesie życia problematycznymi sytuacjami w relacjach z otoczeniem – z konfliktami, z gniewem, koniecznością stawiania granic.

Z drugiej strony, agresja pomiędzy uczniami stwarza dla nich zagrożenie i niepokoi. Brak adekwatnej reakcji ze strony dorosłych powoduje, że może narastać, samowzmacniając się.

Jak rozpoznawać agresywne zachowania w różnych ich przejawach? Jak je rozumieć w kontekście funkcjonowania poszczególnych osób, klas, całej szkoły? Jak reagować na zauważane konkretne sytuacje? Jak zapobiegać narastaniu zjawiska w szkole? Jak dbać, by trudne sytuacje stawały się okazją do nauki nowych, konstruktywnych umiejętności?

Szkolenie przeznaczone dla: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Może być realizowane w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych.

 

Główny cel szkolenia:

• Rozwój kompetencji w zakresie adekwatnego reagowania na zagrożenia w środowisku szkolnym

 

Bloki tematyczne:

• Oblicza agresji – rozpoznawanie rodzajów zachowań agresywnych
• Uczeń doświadczający przemocy– jak rozpoznać objawy (indywidualne i grupowe)
• Wpływ agresji w środowisku szkolnym na funkcjonowanie ucznia (rozpoznawanie objawów)
• Optymalna reakcja – adekwatne działanie w sytuacji kryzysowej (jak rozmawiać, jak reagować, jak modelować konstruktywne zachowania)
• Analiza czynników środowiskowych chroniących  lub sprzyjających przemocy – „klimat” szkoły, zasoby/deficyty zespołu nauczycielskiego
• Zapobieganie nasilaniu się agresji w szkole – poziomy i rodzaje działań zapobiegawczych, , projektowanie strategii profilaktycznych

 

Korzyści dla uczestników Szkolenia:

• Pogłębienie wiedzy psychologicznej i umiejętności niezbędnych w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą.
• Wzrost poczucia kompetencji w adekwatnym reagowaniu na zagrażające zjawiska.
• Zwiększenie umiejętności budowania konstruktywnych relacji Nauczyciel-Uczeń.
• Wzrost umiejętności pracy zespołowej, wykorzystywania zasobów w reagowaniu na trudne sytuacje.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Grupa: 10 – 12 osób