Jak skutecznie wychowywać? Program edukacji psychologicznej dla nauczycieli szkół podstawowych

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zrealizowane na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych ul. Jagiellońska 74 w Warszawie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

IX Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Poddziałanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

Termin realizacji: 01.01.2009 – 30.06.2009

Uczestnicy: 67 nauczycieli wychowawców i pedagogów;

Zrealizowany przez nas projekt wspomagał nauczycieli w trudnym procesie wychowywania poprzez  podniesienie ich kwalifikacji  psychologicznych oraz umiejętności kształtowania autorytetu wśród nauczycieli szkół podstawowych  z miast i małych miejscowości województwa mazowieckiego. Poprzez nasze działania przyczyniliśmy się także do wyrównywania szans oraz ograniczenia barier w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji, na które mogą napotykać nauczyciele z mniejszych miejscowości  naszego województwa. Warsztaty przebiegały w oparciu o zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Program Edukacji Psychologicznej” (zaświadczenia z MEN i recenzje w załączniku nr 6 do wniosku). Na szkolenia składały się następujące bloki tematyczne:

1. Autorytet nauczyciela.

2. Priorytety w pracy wychowawcy, stawianie celów i monitorowanie ich realizacji.

3. Budowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny ucznia.

4. Odpowiedzialność za siebie i innych – jak uczyć dzieci odpowiedzialności za własne działania.

5. Rozwiązywanie trudnych wychowawczo, konfliktowych sytuacji.

6. Budowanie komunikacji pomiędzy nauczycielami, a rodzicami uczniów.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich woj. mazowieckiego oraz rozwój usług edukacyjnych w szkołach podstawowych poprzez podniesienie kwalifikacji wychowawczych i psychologicznych nauczycieli oraz umiejętności kształtowania własnego autorytetu nauczycieli. Zakładane efekty to co najmniej 75% pozytywnych odpowiedzi w ankietach ewaluacyjnych oraz pozytywna ocena uczestników wyrażona podczas nieformalnych wywiadów. Cel ten został osiągnięty. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach ocenili, iż zwiększyły się ich możliwości w pracy wychowawczej,
w ankietach podkreślali, że wyniesiona wiedza i umiejętności pomogą w pracy z wychowankami.

Projekt „Jak skutecznie wychowywać? Program Edukacji Psychologicznej dla nauczycieli szkól podstawowych” w 2009 roku został objęty PATRONATEM HONOROWYM przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.