Jak skutecznie wychowywać? Czyli co powinien wiedzieć nauczyciel, żeby uczniowie go szanowali.

Zadanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy: 128 nauczycieli wychowawców i pedagogów z 15 szkół podstawowych województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
Celem zadania było podniesienie kwalifikacji wychowawczych i psychologicznych oraz umiejętności kształtowania własnego autorytetu nauczycieli szkół podstawowych z małych miasteczek i wsi 4 w. wym. województw oraz wyrównywanie szans i ograniczenie barier w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji, na które napotykają nauczyciele z mniejszych miejscowości.

Szkolenia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez uczestników (zarówno w treści merytorycznej jak i samych prowadzących).

Ewaluacja Programu wykazała, że największe korzyści uczestnicy odnieśli w zakresie poszerzania umiejętności budowania autorytetu nauczyciela i wychowawcy.

Pozostałe rezultaty, które udało nam się osiągnąć to:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego;
  • zwiększenie ich możliwości w pracy pedagogicznej i nauczycielskiej;
  • zdobycie wiedzy potrzebnej do przygotowania programu profilaktyczno – wychowawczego klasy;
  • nabycie przez nich umiejętności stawiania celów osobistych i zawodowych oraz dokonywania wyborów;
  • poznanie praktycznych umiejętności sposobów antystresowych;
  • wyrównanie szans nauczycieli z mniejszych miast i wsi województw Polski wschodniej i północno-wschodniej w dostępie do oferty szkoleniowej.

Całkowity koszt projektu: 39827 zł.

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Ministerstwo Edukacji Narodowej–30000 zł

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju – 9827 zł.

Projekt został z sukcesem zrealizowany i rozliczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.