Jak skutecznie wychowywać?

Zadanie zrealizowane na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Uczestnicy: 87 nauczycieli wychowawców i pedagogów z 10 szkół podstawowych województwa mazowieckiego

Termin realizacji: 25.08.2008 – 31.12.2008

Zrealizowany przez nas projekt wspomagał nauczycieli w trudnym procesie wychowywania poprzez podniesienie ich kwalifikacji psychologicznych oraz umiejętności kształtowania autorytetu wśród nauczycieli szkół podstawowych z miast i małych miejscowości województwa mazowieckiego. Poprzez nasze działania przyczyniliśmy się także do wyrównywania szans oraz ograniczenia barier w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji, na które mogą napotykać nauczyciele z mniejszych miejscowości naszego województwa. Warsztaty przebiegały w oparciu o zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Program Edukacji Psychologicznej” (zaświadczenia z MEN i recenzje w załączniku nr 6 do wniosku). Na szkolenia składały się następujące bloki tematyczne:

 • Autorytet nauczyciela.
 • Priorytety w pracy wychowawcy, stawianie celów i monitorowanie ich realizacji.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny ucznia.
 • Odpowiedzialność za siebie i innych – jak uczyć dzieci odpowiedzialności za własne działania.
 • Rozwiązywanie trudnych wychowawczo, konfliktowych sytuacji.
 • Budowanie komunikacji pomiędzy nauczycielami, a rodzicami uczniów.

Projekt zrealizował następujące cele:

 • Zwiększenie umiejętności odbiorców w zakresie zarządzania własna pracą, celami i zadaniami prowadzące do zwiększenia ich możliwości w pracy pedagogicznej i wychowawczej.
 • Nabycie przez odbiorców umiejętności planowania i tworzenia ścieżki rozwoju poprzez stawianie celów osobistych i zawodowych oraz dokonywanie ich weryfikacji, oceny i ostatecznych wyborów.
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności odbiorców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami zarówno uczniów jak również rodziców.
 • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia relacji z uczniami, rodzicami i przełożonymi w oparciu o zasadę wygrany – wygrany.
 • Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących kształtowania wśród uczniów odpowiedzialności za własne działania.

Całkowity koszt projektu: 28 311,49 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 18 840,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju – 9 471,49 zł

Projekt został z sukcesem zrealizowany i rozliczony.