Język polski dla uchodźców – Kurs języka polskiego

W 2010 roku Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju zrealizowało cykl bezpłatnych kursów JĘZYK POLSKI DLA UCHODŹCÓW. Partnerami projektu były Schola Polonica i Urząd Do Spraw Cudzoziemców.

Kursy były adresowane do osób posiadających status uchodźcy bądź starających się o status uchodźcy i przebywające na terenie jednego z trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego lub lubelskiego

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna.

Zadanie zrealizowane na zlecenie ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6; 00-845 Warszawa

Projekt realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji pozarządowych. Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna;

Termin realizacji: 01.03.2010 – 31.12.2010r

Uczestnicy: podczas realizacji projektu przeszkoliliśmy 66 uchodźców przebywających na Tereni województwa mazowieckiego, podlaskiego i ;

Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani trenerzy, autorzy programu:

Grabska Joanna;

Teresa Zwolińska;

Oraz do projektu pozyskaliśmy partnera Szkoła języka polskiego Schola Polonica. Z ramienia szkoły brały udział w naszym projekcie lektorki:

- Anna Pomykałło – od lat ,

- Marzenna Zasada

- Jadwiga Bogusław

Całkowity koszt projektu: 274 626,00 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Fundusz dla organizacji pozarządowych – 247 163 zł

Wkład rzeczowy PSCIR – 20 160,00 zł

Wkład finansowy: 7 303,00zł

Program kursu:
Poznanie systemu fonetycznego języka polskiego, podstawowych zagadnień gramatycznych
Omówienie zagadnień , których znajomość jest konieczna w życiu codziennym, m.in.
słownictwa dotyczącego:

  • rodziny,
  • zakupów,
  • załatwienia spraw w urzędach,
  • możliwości uzyskania pomocy, także prawnej

Zajęcia odbywały się w małych grupach, prowadzone były w aktywny sposób. Lektorzy kładli nacisk na sprawność mówienia i naukę języka przydatnego w sytuacjach codziennych.

Zaprezentowano też zagadnienia związane z tradycją i kulturą polską, co ułatwi zrozumienie Polaków i odnalezienie się wśród nich.

Zajęcia praktyczne, np. poruszanie się po mieście, załatwianie spraw w urzędach odbywały się z udziałem i pomocą lektorów, którzy byli przewodnikami w nowych sytuacjach komunikacyjnych. Była to nowa, wyjątkowa forma zajęć i wsparcia dla uczestników. Pokazała natychmiast, czego słuchacz nauczył się, a nad czym należy popracować.

Autorkami projektu są Teresa Zwolińska i Joanna Grabska. Kursy poprowadzili trenerzy Stowarzyszenia oraz lektorzy warszawskiej szkoły językowej Schola Polonica.

    


    


 

Dofinansowanie: Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Cel główny Projektu: przeciwdziałanie bierności zawodowej i społecznej uchodźców przebywających na obszarach województw mazowieckiego i podlaskiego przez podniesienie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka polskiego umożliwiającego podjęcie pracy i nauki w Polsce został z sukcesem zrealizowany.

W ewaluacji uwzględniono jeszcze: rozmowy z uczestnikami kursów, lektorami.

Poniżej wyniki ewaluacji przeprowadzonego projektu:

  • 75,8% wzrost szans uczestników w znalezieniu zatrudnienia
  • 82,8% wzrost wiary we własne możliwości w kontekście poszukiwania pracy
  • 76,6% nabycie przez uczestników umiejętności aktywnej integracji ze społecznością lokalną

Wzrost szans uczestników kursów w znalezieniu zatrudnienia, mierzony pozytywną oceną swojej znajomości języka polskiego i motywacją do znalezienia pracy wynosi 75,8%. Dużą rolę we wzroście szans uczestników kursów w znalezieniu zatrudnienia miał zdany egzamin z języka polskiego. Sukces egzaminacyjny był sukcesem grupy, pomimo indywidualnej oceny, że nie porozumiewają się w języku polskim w stopniu w jakim by chcieli (dobrym i bardzo dobrym) to wzrosła wiara w zmianę swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Mężczyźni stali się bardziej aktywni, wzrosła ich motywacja do podjęcia pracy zawodowej.