Szkolenia dla pielęgniarek 2011-2012

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Działanie” 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Sztuka komunikowania się niezbędną umiejętnością profesjonalnej pielęgniarki.

Termin realizacji: 1.09.2011 – 30.06.2012

Uczestnicy poznawali sposoby rozwiązywania problemów związanych z porozumiewaniem się z pacjentami i ich rodzinami. Wymiana doświadczeń wśród uczestników spotkań ułatwia nauczenie się jak unikać trudności w porozumiewaniu się w zespole. Wiedza z zakresu asertywności, zasad komunikacji, relaksacji, budowania zaufania w grupie oraz rozwiązywania konfliktów ułatwia funkcjonowanie w pracy i zwiększy kompetencje pielęgniarek i pielęgniarzy.

Warsztat jest opracowany przez Małgorzatę Sygitowicz i Ewę Sadowską – psychologów z wieloletnim stażem.

CEL PROJEKTOWY OGÓLNY:
Dostosowanie i podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry Pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w woj. mazowieckim, w szczególności w zakresie umiejętności efektywnego porozumiewania się
z zespołem oraz z pacjentami;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Podejmując działania projektowe chcemy u uczestników projektu:
Poszerzyć wiedzę nt. sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umiejętności
ich stosowania;
Zmniejszyć ilość barier stosowania przez uczestników projektu w komunikacji z pacjentami
i otoczeniem;
Zwiększyć umiejętność funkcjonowania w sytuacjach stresowych;
Zwiększyć wiedzę w zakresie technik antystresowych
Zwiększyć wiedzę nt. zasad budowania zaufania i przyjaznej atmosfery;
Rozwinąć umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:
Wzmocnienie odporności na stres pierwszym krokiem w prawidłowej komunikacji;
Aktywne słuchanie sposobem na zapobieganie konfliktom;
Bariery komunikacyjne przeszkodą w przekazie informacji;
Komunikacja z pacjentami;
Komunikacja w zespole;

SZKOLENIE przeznaczone dla:
Pielęgniarek i pielęgniarzy z województwa mazowieckiego, w szczególności z wykształceniem co najwyżej średnim medycznym i powyżej 45 r.ż.

 

Program objęty PATRONATEM HONOROWYM przez 
Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Działanie” 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.