Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole – Kurs doskonalący dla nauczycieli

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie zrealizowane na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych ul. Jagiellońska 74 w Warszawie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji: 01.07.2009 – 30.06.2010

Uczestnicy: 224 nauczycieli z województwa mazowieckiego; na dzień 31 grudnia 2009 roku przeszkoliliśmy 115 nauczycieli

Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani trenerzy, autorzy programu:

Grabska Joanna;

Teresa Zwolińska;

Oraz zaproszeni do projektu

- Joanna Jałosińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie,

- Ryszard Czajkowski – podróżnik;

Całkowity koszt projektu: 215 840,00 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Europejski Fundusz Społeczny – 183 464 zł

Wkład pozafinansowy Jednostka Samorządu Terytorialnego – 32 376,00 zł

Cel główny warsztatów:

Dostosowanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych Szkół w woj. maz. W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno- gospodarczą, tj. zwiększającym się napływem imigrantów ekonomicznych do Polski oraz towarzyszącemu temu wzrostowi liczby uczniów cudzoziemców w szkołach.

Ramowy program:

 • Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach – zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego;
 • Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole;
 • Komunikacja między nauczycielem a uczniem: tolerancja, szacunek dla odmienności kultury i tradycji;
 • Pisanie i realizacja autorskich programów;
 • Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych;
 • Scenariusze zajęć prowadzonych z uczniami;
 • Ewaluacja systemu nauczania w odniesieniu do pracy z uczniami;

Projekt, którego autorkami są: Joanna Grabska i Teresa Zwolińska, został objęty patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Patronat medialny został objęty przez Głos Pedagogiczny. Przy tym projekcie nawiązaliśmy również współpracę z organizacjami pozarządowymi: PAH, UNHCR, Fundacja SHALOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy wyniki ewaluacji z przeprowadzenia 8 dwudniowych warsztatów na terenie województwa mazowieckiego w okresie od października do grudnia 2009r.

Szkolenia „Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole” zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników – ocena całościowa to 5 (w skali ocen od 1 do 6). Przeważająca większość nauczycieli (95%) uznała, ze szkolenie było im potrzebne i przydatne.

Założone cele zostały zrealizowane

Wzrost wiedzy i umiejętności zadeklarowało:

 • 94% nauczycieli – w zakresie przepisów prawnych w przyjmowaniu i rekrutacji uczniów-cudzoziemców,
 • 85% uczestników – w zakresie prowadzenia lekcji z uczniem obcojęzycznym,
 • 82% osób – w zakresie pisania programów autorskich dostosowanych do wieku i możliwości uczniów obcojęzycznych
 • 86% uczestników – w zakresie porozumiewania się z uczniem obcojęzycznym.

Nauczyciele docenili ogromną wiedzę i doświadczenie trenerów oraz wspaniałą atmosferę w trakcie warsztatów, „bardzo ciekawe i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie”. Pojawiły się wypowiedzi, że potrzeba więcej takich szkoleń.

Projekt został pomyślnie rozliczony.