Rodzic na medal

Rodzic na Medal – Program profilaktyczno-wychowawczy dla rodziców uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów służący kształtowaniu właściwych postaw rodzicielskich.

Zadanie zrealizowane na zlecenie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;

Termin realizacji: 16.07.2008 – 31.12.2008r
Uczestnicy: 163 rodziców w Warszawy i okolic;

Projekt RODZIC NA MEDAL, służy kształtowaniu postaw rodzinnych poprzez wzmocnienie wychowawczych umiejętności rodziców w oparciu o wartości rodzinne stał się on odpowiedzią na potrzeby i problemy zgłaszane przez odbiorców dotychczasowych działań Stowarzyszenia.

Poprzez nasze działania w ramach projektu przyczyniliśmy się do podniesienia umiejętności wychowawczych i psychologicznych rodziców dorastających dzieci ze szkól podstawowych i gimnazjów.

Praca z rodziną jest formą oddziaływań profilaktycznych wobec zagrożeń cywilizacyjnych – wzmacnia dziecko w jego naturalnym środowisku, rozwija naturalne mechanizmy obronne, „zaszczepia” przed negatywnymi wpływami środowiska.

Nieocenionym efektem długofalowym projektu jest umocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych.

Umiejętności zdobyte przez rodziców zostaną przekazane w naturalny sposób ich dzieciom, które nauczą się skutecznych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach – mogą to wykorzystać we własnym życiu dorosłym i w przyszłej swojej rodzinie;

Dzięki realizacji projektu możliwe stało się zapoznanie rodziców z głównymi przyczynami kłopotów wychowawczych i rodzajami zagrożeń, które towarzyszą ich dzieciom. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie ułatwi rozpoznawanie, a co za tym idzie eliminowanie postaw i działań nieskutecznych.

Podczas szkoleń:

 • wzmocnimy wychowawcze umiejętności rodziców w oparciu o wartości rodzinne;
 • pokażemy rodzicom, że realne poczucie wartości dziecka jest najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnościami społecznymi oraz pokażemy im jak je wzmacniać,
 • przećwiczymy z rodzicami zasady prawidłowej komunikacji w rodzinie, które ułatwią dziecku zwracanie się o pomoc do rodziców,
 • zapoznamy rodziców z przyczynami kłopotów wychowawczych co pozwoli na wyeliminowanie zachowań i działań nieskutecznych.

Każde szkolenie będzie oparte na następującym ramowym programie:

 • Jak wychowywać? Czy wszystkie dzieci potrzebują takich samych oddziaływań rodzicielskich?
 • cechy rozwojowe dziecka przed i w okresie dojrzewania
 • różnicowanie metod wychowawczych w stosunku do poszczególnych dzieci
 • uczenie systematycznej pracy i samokontroli
 • pochwały, kary i perswazja a konstruktywne wzmacnianie zachowań dziecka

Budowanie pozytywnego poczucia wartości dziecka

 • co to znaczy stwarzanie dziecku warunków do właściwego rozwoju
 • czym są realne oczekiwania i wymagania, które mają pomóc dzieciom w osiągnięciach
 • granice (zewnętrzne i wewnętrzne), szacunek dla granic dziecka
 • zaufanie, wsparcie i jasny system wartości rodziny podstawą zdrowych relacji

Zagrożenia społeczne, jak pomóc dziecku ich uniknąć

 • rodzice dziecka, które może być ofiarą lub sprawcą
 • wzmacnianie odporności dzieci wrażliwych
 • unikanie uzależnień
 • rodzinie, które ułatwią dziecku zwracanie się o pomoc do rodziców,
 • zapoznamy rodziców z przyczynami kłopotów wychowawczych co pozwoli na wyeliminowanie zachowań i działań nieskutecznych.

Komunikacja w rodzinie

 • rola matki i rola ojca w wychowywaniu córek i synów
 • „gry rodzinne” – komunikacja w oparciu o analizę transakcyjną
 • porozumiewanie się z nastolatkiem

Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani trenerzy, autorzy programu:

Arek Królikowski, Renata Gugnacka, Ewa Sadowska

Całkowity koszt projektu: 77 835,00 zł

Wkład finansowy w projekt wnieśli:

Fundusz Inicjatyw Społecznych – 69 780,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju – 8 055,00 zł

Projekt został z sukcesem zrealizowany i rozliczony przez FIO.